Điểm mới trong dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế TTĐB

hoc kế toán thuế thực tế

Điểm mới trong dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế TTĐB Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị tăng (GTGT), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật Quản lý thuế đã được Quốc hội Khóa 13 thông qua và có hiệu lực thi hành […]