PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN BÙ TRỪ CÔNG NỢ + Bù trừ công nợ có nghĩa giữa hai đơn vị giao dịch mua bán với nhau và cung cấp hàng hóa lẫn nhau khi đó các đối tượng vừa là người bán đồng thời cũng là người mua = > lập biên bản bù trừ công […]

tư vấn kế toán tri thức việt

Bài tập định khoản các nghiệp vụ kế toán thuế

Hướng dẫn giải 1 số bài tập định khoản các nghiệp vụ kế toán thuế   Bài tập định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:   A.    Đối với công ty tính thuế GTGT trực tiếp   Bài tập số 1.   Hạch toán thuế GTGT...

bảng học phí tin học kế toán

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp có lời giải

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CÓ LỜI GIẢI   DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT   –  TSCĐ: Tài sản cố định –  VCĐ: Vốn cố định –  TSLĐ: Tài sản lưu động –  VLĐ: Vốn lưu động –  DN: Doanh nghiệp –...

thành công kế toán

Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp có lời giải

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CÓ LỜI GIẢI   Bài tập : Tại một doanh nghiệp có các tài liệu liên quan đến hoạt động trong kỳ được kế toán ghi nhận như sau : Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản :  ...

xin việc kế toán tri thức viêt

Bài tập định khoản và đáp án: Kế toán hàng tồn kho

Bài tập định khoản và đáp án: Kế toán hàng tồn kho Bài tập định khoản kế toán có đáp án : Hàng tồn kho Bài 1: Tại 1 doanh nghiệp SX tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tình hình nhập – xuất vật liệu như sau: Tồn đầu...