Hướng dẫn giải Bài tập định khoản nghiệp vụ kế toán thực tế

    Lượt xem: 1183

 

Hướng dẫn giải Bài tập định khoản nghiệp vụ kế toán thực tế

 

1) Mua NVL nhập kho trị giá 40000 chưa trả tiền người bán.

2) Chi tiền mặt trả nợ người bán về số nợ kỳ trước

3) Xuất Kho VL để sx sp trị giá 20000 (tính vào chi phí NVL trực tiếp)

4) Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn 50000, trả nợ người bán ở nghiệp vụ 1

5) Xuất quỹ tiền mặt trả lương cho nhân viên 30000

6) Mua VL trị giá 70000, dụng cụ trị giá 20000 đã trả bằng tiền mặt

7) Khách hàng trả nợ cho DN bằng tiền mặt 100000

8) Vay dài hạn mua TSCĐ trị giá 200000

9) Dùng lợi nhuận bổ sung NVKD 50000, bổ sung qũy đầu tư phát triển 30000

 

Yêu cầu: định khoản các nghiệp vụ , phản ánh vào sơ đồ tài khoản của các tài khoản kế tóa có liên quan.

 

Hướng dẫn định khoản

 

1 , Mua NVL nhập kho trị giá 40000 chưa trả tiền người bán.

 

Nợ 152 : 40.000

Có 331 : 40.000  ( Chi tiết người bán)

 

2) Chi tiền mặt trả nợ người bán về số nợ kỳ trước

Nợ 331: Căn cứ vào số dư có đầu kỳ.

Có 111 (1111)

 

3) XKho VL để sx sp trị giá 20000 (tính vào chi phí NVL trực tiếp)

Nợ 621 :20.000

Có 152: 20.000

 

4) Dùng tiề gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn 50000, trả nợ người bán ở nghiệp vụ 1

Nợ 311: 50.000

Nợ 331: 40.000  ( Chi tiết người bán)

Có 112 (1121)  :90.000

5) Xuất quỹ tiền mặt trả lương cho nhân viên 30000

Nợ 334(3341) : 30.000

Có 111 (1111) : 30.000

 

6) Mua VL trị giá 70000, dụng cụ trị giá 20000 đã trả bằng tiền mặt

Nợ 152 : 70.000

Nợ 153 : 20.000

Có 111 (1111): 90.000

 

7) Khách hàng trả nợ cho DN bằng tiền mặt 100000

Nợ 111(1111) : 100.000

Có 131   : 100.000 (chi tiết người mua)

 

8) Vay dài hạn mua TSCĐ trị giá 200000

Nợ 211 : 200.000

Có 341 : 200.000

 

9) Dùng lợi nhuận bổ sung NVKD 50000, bổ sung qũy đầu tư phát triển 30000

Nợ 421: 80.000

Có 414: 30.000

Có 411 : 50.000

Comments

comments