Bài tập định khoản các nghiệp vụ kế toán thuế

    Lượt xem: 1446

Hướng dẫn giải 1 số bài tập định khoản các nghiệp vụ kế toán thuế

 

Bài tập định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

 

A.    Đối với công ty tính thuế GTGT trực tiếp

 

Bài tập số 1.   Hạch toán thuế GTGT của doanh thu bán hàng 120.000đ, giá vốn hàng bán là 90.000.000đ, thuế suất thuế GTGT là 10%.

 

Lời giải :

1.Nợ TK 63290.000
            Có TK 15690.000
Nợ TK 131110.000
            Có TK 511110.000

 

Bài tập số 2. Thuế thu nhập của công nhân viên là 200.000đ. Thuế TNDN của doanh nghiệp tính25% trên tổng thu nhập chịu thuế: 100.000.000đ.

Lời giải :

2a.Nợ TK 334200
            Có TK 3335200
2b.Nợ TK 821125.000
            Có TK 333425.000

 

Bài tập số 3. Thuế môn bài 1.200.000đ, phân bổ vào chi phí 6 tháng.

Lời giải :

3.Nợ TK 1421.200
            Có TK 33381.200
Nợ TK 642200
            Có TK 142200

 

Bài tập số 4.  Nhập khẩu lô hàng trị giá 2.000usd, thuế suất thuế NK là 2%, thuế GTGT hàng nhập tính 10%. Tỷ giá giao dịch thực tế (TGGDTT): 15.800VND/USD.

Lời giải :

4.Trị giá hàng NK = 2.000 * 15.800 = 31.600.000đThuế Xuất khẩu = 31.600.000 * 2% = 632.000

Thuế GTGT = (31.600.000 + 632.000) * 10% = 3.223.200

Nợ TK 15631.600
            Có TK 33131.600
Nợ TK 156632
            Có TK 3333632
Nợ TK 1563.223,2
            Có TK 333123.223,2

 

Bài tập số 5. Thuế xuất khẩu tính trên giá bán 1.000USD, thuế suất 1%. TGGDTT: 15.700VND/USD

Lời giải :

Nợ TK 13115.700
            Có TK 51115.700
Nợ TK 511157
            Có TK 3333157

 

Bài tập số 6. Rút tiền gửi NH trả hết nợ thuế.

Lời giải :

Thuế GTGT = (DT chịu thuế – giá vốn hàng bán) * TS = (120.000 – 90.000) * 10% = 3.000
Nợ TK 5113.000
            Có TK 33313.000
Nợ TK 33313.000
Nợ TK 3335200
Nợ TK 333425.000
Nợ TK 33381.200
Nợ TK 3333 (NK)632
Nợ TK 333123.223,2
Nợ TK 3333 (XK)157
            Có TK 11233.412,2

 

Bài tập số 7. Phí phải trả cho cơ quan giao thông về việc kiểm nghiệm xe cơ giới của công ty là 500.000đ. Công ty rút TM trả hết.

Lời giải :

7.Nợ TK 642500
            Có TK 3339500
Nợ TK 3339500
            Có TK 111500

 

B.  Đối với công ty tính thuế GTGT khấu trừ

Bài tập số 1.  Mua công cụ giá mua 4.000.000đ, thuế GTGT 400.000đ. Nhập khẩu TSCĐHH 10.000USD, thuế nhập khẩu 1%, thuế GTGT 5%, TGGD 15.600VND/USD. Tất cả chưa thanh toán.

Lời giải :

1a.Nợ TK 1534.000
Nợ TK 133400
            Có TK 3314.400
1b.Nợ TK 211156.000
            Có TK 331156.000
Nợ TK 2117.800
            Có TK 33337.800
Nợ TK 1338.190(=(156000+7800)*5%)
                        Có TK 333128.190

 

Bài tập số  2. Mua hàng hóa nhập kho 10.000.000đ, thuế GTGT tính 10%, chi phí vận chuyển mua hàng 1.000.000đ, thuế GTGT tính 10%. Tất cả đã trả bằng TGNH.

Lời giải :

2.Nợ TK 15610.000
Nợ TK 1331.000
            Có TK 11211.000
Nợ TK 1561.000Phí VC mua hàng
Nợ TK 133100
            Có TK 1121.100

 

Bài tập số 3. Bán hàng giá bán chưa thuế 13.000.000, thuế suất 10%, tiền bán chưa thu.

Lời giải :

3.Nợ TK 13114.300
            Có TK 51113.000
          Có TK 33311.300

 

Bài tập số 4.  Nhập khẩu lô hàng trị giá 2.000USD, thuế suất thuế NK 2%, thuế TTĐB 100%, thuế GTGT hàng nhập tính 10%. Tỷ giá giao dịch thực tế 16.200VND/USD.

Lời giải :

4.Trị giá trên HĐ NK = 2.000 * 16.200 = 32.400.000Thuế NK = 32.400.000 * 2% = 648.000

Thuế TTĐB = (32.400.000 + 648.000) * 100% = 33.048.000

Thuế GTGT = (32.400.000 + 648.000 + 33.048.000) * 10% = 6.609.600

Nợ TK 15632.400
            Có TK 33132.400
Nợ TK 156648
            Có TK 3333NK648
Nợ TK 15633.048.000
            Có TK 333233.048.000
Nợ TK 1336.609,6
            Có TK 333126.609,6

 

Bài tập số 5.   DN xuất khẩu hàng có giá bán 1.000USD, thuế suất thuế XK 2%. Tiền bán chưa thu. TGGDTT: 16.100VND/USD.

Lời giải :

5.Nợ TK 13116.100
            Có TK 51116.100
Nợ TK 511322
            Có TK 3333XK322

 

Bài tập số 6. Bán sản phẩm chịu thuế TTĐB do công ty sản xuất, giá bán không tính thuế GTGT 400.000.000đ, thuế suất TTĐB 60%, tiền bán chưa thu.

Lời giải :

6.Nợ TK 131590.000
            Có TK 511400.000
            Có TK 333140.000
            Có TK 3332150.000=((400tr/(1+0,6))*0,6

 

Bài tập số 7.  Mua quyền sử dụng đất 500.000.000đ trả bằng TGNH, thuế chuyển quyền sử dụng đất phải nộp là 30.000.000đ.

Lời giải :

7.Nợ TK 211500.000
            Có TK 112500.000
Nợ TK 21130.000
            Có TK 333730.000

 

Bài tập số 8. Thu nhập tài chính 1.000.00đ, thuế suất tính 10% thu bằng TGNH.

Lời giải :

8.Nợ TK 1121.100
            Có TK 5151.000
            Có TK 3331100

 

Bài tập số 9. Thu nhập bất thường 2.000.000, thuế suất tính 10% thu bằng tiền mặt.

Lời giải :

9.Nợ TK 1112.200
            Có TK 7112.000
            Có TK 3331200

 

Bài tập số 10.  Phải trả thuế trước bạ tài sản cho việc mua chiếc xe tải là 4.000.000đ.

Lời giải :

10.Nợ TK 2114.000
            Có TK 33394.000

 

Bài tập số 11.  Phân bổ thuế tài nguyên mỗi tháng 3.000.000đ (Công ty đã nộp thuế tài nguyên cho một năm từ đầu năm tài chính).

Lời giải :

11.Nợ TK 6273.000
            Có TK 1423.000

 

Bài tập số 12.  Tính thuế GTGT khấu trừ còn phải nộp và rút TGNG nộp hết các loại thuế trong kỳ.

Lời giải :

Nợ TK 333140.100
            Có TK 11240.100

 

 

Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt liên tục khai giảng các khóa học kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK thuế mới nhất

http://ketoannganhan.com/

Comments

comments