Bài tập định khoản : KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

    Lượt xem: 1403

 

Tài liệu bài tập định khoản hoạch toán DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Bài 1: Công ty bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, thuộc đối tượng tính thuế GTGT 10% theo

phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp  khai thường xuyên, tính

giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Trong kỳ  các tài liêu:

Hàng tồn đầu kỳ:

·      Tồn tại kho: 1.000 đơn vị          (trị giá 10.000.000đ)

·      Tồn tại quầy:     500 đơn vị          (trị giá 5.000.000đ, giá bán lẻ chưa thuế 15.000đ/đơn vị)

1. Nhập kho hàng hóa mua từ nhà sản xuất 9.000 đơn vị chưa trả tiền. Giá mua chưa thuế GTGT 120.000.000đ.

2. Xuất kho hàng giao quầy bán lẻ 7.000 đơn vị.

3. Tổng hợp hóa đơn bán lẻ trong kỳ 6.000 đơn vị, đã bán thu tiền mặt. Giá bán lẻ chưa thuế 20.000đ/đơn vị. Tổng hợp phiếu nộp tiền bán hàng trong kỳ: 132.000.000đ.

4. Cuối kỳ kiểm hàng tại quầy, số hàng tồn kho là 1.480 đơn vị. Hàng thiếu, nhân viên bán hàng phải bồi thường theo giá bán có thuế.

5. Bảng tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (đv tính: đồng)

 

Yếu tố chi phí                                 Phục vụ bán hàng                        Phục vụ quản 

Lương                                                   10.000.000                                 5.000.000

BHYT, BHXH, KPCĐ                              1.900.000                                   950.000

Vật liệu bao gói hàng                               2.520.000                                        –

Khấu hao                                               5.000.000                                   1.500.000

Dịch vụ mua ngoài                                 4.380.000                                    6.250.000

Chi bằng tiền mặt                                   3.500.000                                    7.500.000

Cộng                                    27.300.000                         21.200.000

 

Yêu cầu: Ghi nhận các bút toán phản ánh tình hình mua hàng, bán hàng  xác định lợi nhuận trước thuế.

Bài giải

Giá xuất kho bình quân cuối kỳ:

10.000.000 + 5.000.000 + 120.000.000

12.857 = —————————————————————–

1.000 + 500 + 9.000

 

1.

Nợ TK 156:                        120.000.000

Nợ TK 133:                          12.000.000

Có TK 331:        132.000.000

2.

Nợ TK 156 (Q):                  89.999.000      = 7.000 x 12.857

Có TK 156 (K): 89.999.000

3.

Nợ TK 632:    77.142.000      = 6.000 x 12.857

Có TK 156 (Q): 77.142.000

Nợ TK 111:                        132.000.000

Có TK 511:         120.000.000

Có TK 333:           12.000.000

4.

Nợ TK 632:    257.140      = (1500 – 1480) x 12.857

Có TK 156 (Q):         257.140

 

Nợ TK 1388:     440.000 = 20 x 22.000

Có TK 632:                  257.140

Có TK 711:                  182.860

5.

Nợ TK 641:        10.000.000

Nợ TK 642:        5.000.000

Có TK 334:           15.000.000

 

Nợ TK 641:                 1.900.000

Nợ TK 642:                  950.000

Có TK 338:              2.850.000

 

Nợ TK 641:    2.520.000

Có TK 331:    2.520.000

 

Nợ TK 641:  5.000.000

Nợ TK 642:  1.500.000

Có TK 214:   6.500.000

 

Nợ TK 641:     4.380.000

Nợ TK 642:     6.250.000

Có TK 331:       10.630.000

 

Nợ TK 641:      3.500.000

Nợ TK 642:      7.500.000

Có TK 111:        11.000.000

 

Kết chuyển:

Nợ TK 511:          120.000.000

Có TK 911:         120.000.000

 

Nợ TK 911:     125.642.000

Có TK 632:           77.142.000

Có TK 641:           27.300.000

Có TK 642:           21.200.000

 

Nợ TK 711:        182.860

Có TK 911:       182.860

Kết chuyển lỗ:

Nợ TK 421:      5.459.140

Có TK 911:      5.459.140

 

 

Bài 2: Tại một Công ty M tính thuế GTGT khấu trừ, thuế suất GTGT 10%, trong tháng 12

 các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau.

Giả định đầu tháng 12 các tài kho ản có số dư hợp lý:

1. Ngày 5/12, công ty xuất kho hàng hóa gửi đi cho Công ty X theo hình thức chuyển

hàng trị giá hàng hóa thực tế xuất kho 500.000.000đ, giá bán chưa thuế

600.000.000đ, bên mua chưa nhận được hàng.

2. Ngày 7/12, công ty xuất hàng bán ngay tại kho, trị giá hàng hóa thực tế xuất kho

500.000.000đ, giá bán chưa thuế 600.000.000đ, bên mua nhận hàng trả ngay bằng

tiền mặt.

3. Ngày 8/12, công ty đồng ý trừ chiết khấu thương mại tháng trước cho người mua Z

là 250.000đ, công ty trừ vào nợ tiền hàng.

4. Ngày 10/12, công ty đồng ý cho người mua trả lại lô hàng đã bán ở tháng trước theo

giá bán chưa thuế 260.000.000đ và thuế giá trị gia tăng 26.000.000đ, giá mua

200.000.000đ lô hàng này người mua đã trả tiền. Hàng trả lại còn gởi bên mua.

5. Ngày 11/12, công ty nhận được giấy báo của Công ty X đã nhận được lô hàng gửi đi

ngày 5/12, kèm theo biên bản thiếu một số hàng      theo giá bán chưa thuế

20.000.000đ, giá mua 18.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân. Công ty X đồng ý mua

theo số thực tế, tiền chưa thanh toán .

6. Ngày 16/12, công ty xuất kho hàng hóa gửi đi cho Công ty Y theo hình thức chuyển

hàng , trị giá hàng hóa thực tế xuất kho 700.000.000đ, giá bán chưa thuế

900.000.000đ, bên mua chưa nhận được hàng.

7. Ngày 17/12, công ty mua hàng HTX và đã bán thẳng cho Công ty N trị giá mua chưa

thuế 200.000.000đ, trị giá bán chưa thuế 370.000.000đ, tiền mua và bán chưa thanh

toán.

8. Ngày 19/12, công ty nhận được giấy báo của Công ty Y đã nhận được lô hàng gửi đi

ngày 16/12, kèm theo biên bản thừa một số hàng theo giá bán chưa thuế 100.000đ,

giá mua 80.000đ, chưa rõ nguyên nhân. Công ty Y đồng ý mua hàng theo hóa đơn,

tiền chưa thanh toán. Hàng thừa công ty Y giữ hộ cho bên bán.

9. Ngày 22/12, công ty xuất kho bánh ngọt, nước ngọt phục vụ cho tổng kết năm của

hoạt động công đoàn công ty, giá bán chưa thuế là 200.000đ, giá vốn là 160.000đ.

10. Ngày 24/12, xuất kho hàng hóa làm từ thiện có giá mua 4.000.000đ, giá bán chưa

thuế 5.000.000đ do quỹ phúc lợi tài trợ.

11. Ngày 25/12, công ty xuất kho hàng để thưởng cho nhân viên quảng cáo bán hàng,

giá bán chưa thuế là 100.000đ, giá vốn là 80.000đ.

Yêu cầu:

1. Ghi nhận các bút toán phát sinh trên

2. Tính  lập bút toán kết chuyển Doanh thu bán hàng thuần vào cuối kỳ.

3. Tính  lập bút toán kết chuyền Giá vốn hàng bán vào cuối kỳ.

Bài giải

1.

Nợ TK 157:     500.000.000

Có TK 156:      500.000.000

 

2.

Nợ TK 632:         500.000.000

Có TK 156:      500.000.000

 

Nợ TK 111:      660.000.000

Có TK 511:       600.000.000

Có TK 3331:      60.000.000

3.

Nợ TK 331:       250.000

Có TK 521:       250.000

4.

Nợ TK 531:         260.000.000

Nợ TK 333:         26.000.000

Có TK 111:       286.000.000

 

Nợ TK 1388:       200.000.000

Có TK 632:      200.000.000

5.

Nợ TK 632:      482.000.000 = 500.000.000 – 18.000.000

Có TK 157:      482.000.000

 

Nợ TK 1381:         18.000.000

Có TK 157:   18.000.000

 

Nợ TK 132:          638.000.000

Có TK 511:       580.000.000   = 600.000.000 – 20.000.000

Có TK 333:         58.000.000

6.

Nợ TK 157:      700.000.000

Có TK 156:      700.000.000

7.

Nợ TK 131:      407.000.000

Có TK 511:       370.000.000

Có TK 333:         37.000.000

 

Nợ TK 632:    200.000.000

Nợ TK 133:      20.000.000

Có TK 331:      220.000.000

8.

Nợ TK 632:     700.000.000

Có TK 157:    700.000.000

 

 

Nợ TK 1388:    80.000.000

Có TK 3381:   80.000.000

 

Nợ TK 132:      990.000.000

Có TK 511:       900.000.000

Có TK 333:         90.000.000

9.

Nợ TK 632:         160.000

Có TK 156:    160.000

 

Nợ TK 642:        220.000

Có TK 512:      200.000

Có TK 3331:      20.000

10.

Nợ TK 632:        4.000.000

Có TK 156:     4.000.000

 

Nợ TK 4312:        5.500.000

Có TK 512:            5.000.000

Có TK 3331:             500.000

11.

Nợ TK 632:       80.000

Có TK 156:            80.000

 

Nợ TK 4311:      110.000

Có TK 512:                100.000

Có TK 3331:                10.000

Kết chuyển doanh thu bán hàng thuần vào cuối kỳ:

Nợ TK 511:         510.000.000

Có TK 531:      260.000.000

Có TK 521:      250.000.000

 

Nợ TK 511:                  1.940.000.000

Nợ TK 512:   5.300.000        = 5.000.000 + 100.000 + 200.000

Có TK 911: 1.945.300.000

Kết chuyển giá vốn hàng bán vào cuối kỳ:

Nợ TK 911:                1.886.240.000

Có TK 632:1.886.240.000

 

Bài 3: Trong tháng 12, công ty M tập hợp chi phí bán hàng  quản  doanh nghiệp như sau:

1. Lương phải trả cho nhân viên bán hàng và bốc xếp, đóng gói là 10.000.000đ, nhân viên quản lý 8.000.000đ, trích BHXH, BHYT, KPCĐ đúng chế độ.

2. Xuất kho một số công cụ dùng phục vụ bán hàng 2.000.000đ, phân bổ trong 4 tháng.

3. Xuất kho vật liệu phụ cho bán hàng 200.000đ, cho quản lý 300.000đ, vật liệu sử dụng hết trong tháng.

4. Rút TGNH trả tiền thuế môn bài cho công ty 1.200.000đ, kế toán phân bổ 12 tháng.

5. Chi tiền mặt trả phí vận chuyển bán hàng 3.000.000đ.

6. Chi tiền mặt nộp thuế cầu đường cho các phương tiện vân chuyển công ty 400.000đ

7. Chi tiền mặt trả tiền cho chuyên viên kế toán tổ chức và tập huấn cho nhân viên phòng kế toán công ty 1.300.000đ.

8. Phải trả tiền chi phí quảng cáo hàng hóa 60.000.000đ và thuế giá trị gia tăng khấu trừ 6.000.000đ, phân bổ 6 tháng.

9. Nhận hóa đơn tiếp khách của công ty giá chưa thuế 900.000đ, thuế GTGT 150.000đ, chưa trả tiền.

10. Khấu hao TSCĐ cho bộ phận bán hàng 1.400.000đ, bộ phận quản lý 1.600.000đ.

11. Phải trả tiền điện, nước, điện thoại theo hóa đơn tháng này là 2.000.000đ và thuế giá trị gia tăng khấu trừ tính 10%.

–      Dùng cho kho hàng hóa: 1.200.000đ

–      Dùng cho bán hàng:                  800.000đ

12. Lập dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm 1.000.000đ.

13. Lập dự phòng quỹ trợ cấp mất việc làm 700.000đ.

Yêu cầu:

1. Ghi nhận các bút toán phát sinh trên.

2. Tính  lập bút toán kết chuyển toàn bộ chi phí hoạt động vào cuối kỳ.

3. Căn cứ số liệu của BT 7.2  BT 7.3 trình bày trên  đồ tài khoản chữ T để xác định

kết qủa kinh doanh (cho biết công ty đang trong giai đoạn miễn thuế TNDN).

Bài giải

1.

Nợ TK 641:                  10.000.000

Nợ TK 642:                     8.000.000

Có TK 334: 18.000.000

 

Nợ TK 641:                     1.900.000              = 10.000.000 x 19%

Nợ TK 642:                     1.520.000              = 8.000.000 x 19%

Nợ TK 334:                     1.080.000              = 18.000.000 x 6%

Có TK 338:      4.500.000

2.

Nợ TK 142:                     2.000.000

Có TK 153:      2.000.000

 

Nợ TK 641:                         500.000

Có TK 142:          500.000

3.

Nợ TK 641:                         200.000

Nợ TK 642:                         300.000

Có TK 152:          500.000

4.

Nợ TK 142:         1.200.000

Có TK 3338: 1.200.000

 

Nợ TK 642:                         100.000

Có TK 142:          100.000

5.

Nợ TK 642:                     3.000.000

Có TK 111:      3.000.000

6.

Nợ TK 642:                         400.000

Có TK 3339:       400.000

 

Nợ TK 3339:                      400.000

Có TK 111:          400.000

7.

Nợ TK 642:                     1.300.000

Có TK 111:      1.300.000

8.

Nợ TK 142:                  60.000.000

Nợ TK 133:                     6.000.000

Có TK 331: 66.000.000

 

Nợ TK 641:                  10.000.000

Có TK 142: 10.000.000

9.

Nợ TK 642:                         900.000

Nợ TK 133:                         150.000

Có TK 331:      1.050.000

 

10.

Nợ TK 641:                     1.400.000

Nợ TK 642:                     1.600.000

Có TK 214:      3.000.000

11.

Nợ TK 641:                         800.000

Nợ TK 642:                     1.200.000

Nợ TK 133:                         200.000

Có TK 331:      2.200.000

12.

Nợ TK 641:                     1.000.000

Có TK 532:      1.000.000

13.

Nợ TK 642:                         700.000

Có TK 351:          700.000

Kết chuyển toàn bộ chi phí họat động vào cuối kỳ:

Nợ TK 911:                   44.820.000

Có TK 641: 25.800.000

Có TK 642: 19.020.000

 

 

Bài 4: Tại một doanh nghiệp trong tháng  tinh hình sau:

1. Nhận giấy báo chia lãi từ hoạt động liên doanh 5.000.000đ. Chi phí theo dõi họat

động liên doanh 500.000đ bằng tiền mặt.

2. Rút TGNH nộp phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế 2.000.000đ.

3. Thu được nợ khó đòi đã xử lý 2 năm trước 10.000.000đ bằng tiền mặt.

4. Thanh lý TSCĐHH, nguyên giá 15.000.000đ, hao mòn 13.800.000đ, chi phí thanh lý

300.000đ, phế liệu bán thu bằng tiền mặt 800.000đ.

5. Bán chứng khoán đầu tư ngắn hạn, có giá gốc 12.000.000đ, giá bán thu bằng tiền

mặt 11.000.000đ.

6. Xử lý nợ phải trả 4 năm trước không ai đòi 10.000.000đ vào thu nhập khác.

7. Nhận thông báo được chia cổ tức đầu tư chứng khoán 5.000.000đ.

8. Doanh nghiệp nhận thông báo giảm thuế GTGT 6.000.000đ.

9. Phải thu lãi tiền cho vay 7.000.000đ theo hợp đồng cho vay.

Yêu cầu:

1. Ghi nhận các bút toán phát sinh trên.

2. Kết chuyển tính kết quả kinh doanh cho từng hoạt động tài chính,  khác.

Bài giải

1.

Nợ TK 1388:                  5.000.000

Có TK 515:      5.000.000

 

Nợ TK 635:            500.000

Có TK 111:          500.000

2.

Nợ TK 811:     2.000.000

Có TK 112:      2.000.000

3.

Nợ TK 111:        10.000.000

Có TK 711: 10.000.000

( Có TK 004: 10.000.000 )

4.

Nợ TK 811:                     1.200.000

Nợ TK 214:                  13.800.000

Có TK 211: 15.000.000

 

Nợ TK 811:              300.000

Có TK 111:          300.000

 

Nợ TK 111:                          800.000

Có TK 711:          800.000

5.

Nợ TK 111:                   11.000.000

Nợ TK 635:                     1.000.000

Có TK 121: 12.000.000

6.

Nợ TK 331:                  10.000.000

Có TK 711: 10.000.000

7.

Nợ TK 1388:                  5.000.000

Có TK 515:      5.000.000

8.

Nợ TK 333:                     6.000.000

Có TK 711:      6.000.000

9.

Nợ TK 111:                      7.000.000

Có TK 515:      7.000.000

Kết chuyển tính kết quả kinh doanh:

Nợ TK 911:                     5.000.000

Có TK 635:      1.500.000

Có TK 811:      3.500.000

 

Nợ TK 711:                   26.800.000

Nợ TK 515:                  17.000.000

Có TK 911: 43.800.000

 

Nợ TK 911:                   38.800.000

Có TK 421: 38.800.000

 

 

Bài 5. Tập hợp doanh thu  chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tại 1 doanh nghiệp gồm:

1. Doanh thu bán hàng gộp: 256.000.000đ. Chiết khấu thương mại là 500.000đ, giảm

giá hàng bán 1.500.000đ, doanh thu hàng bán bị trả lại 9.000.000đ.

2. Doanh thu họat động tài chính: 13.000.000đ.

3. Thu nhập khác: 200.000đ

4. Tổng giá vốn hàng bán phát sinh (bao gồm hàng bán bị trả lại): 158.000.000đ và giá

vốn hàng bán bị trả lại là 8.000.000đ.

5. Chi phí tài chính: 4.000.000đ.

6. Chi phí bán hàng: 20.000.000đ.

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 12.000.000đ

8. Chi phí khác: 2.300.000đ.

Cuối kỳ kế toán cần điều chỉnh thêm các bút toán sau:

a. Phân bổ công cụ đang sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp hàng kỳ là

800.000đ.

b. Dự phòng chi phí bảo hành hàng hóa kỳ này là 500.000đ.

c. Dự phòng quỹ trợ cấp mất việc làm 200.000đ.

d. Tính và ghi nhận doanh thu tài chính khoản tiền lãi cho vay phải thu vào cuối kỳ

2.000.000đ.

e. Kết chuyển từ doanh thu chưa thực hiện khoản lãi trả góp hàng tháng đã thu của

khách hành là 3.000.000đ.

Yêu cầu:

1. Trình bày trên  đồ tài khoản chữ T các TK  liên quan để thực hiện các công việc kế toán vào cuối kỳ tính kết quả kinh doanh (công ty tạm thời chưa tính thuế TNDN).

2. Giả sử doanh nghiệp trong kỳ  10.000.000đ chi phí không chứng từ hợp pháp bị loại trước khi tính thuế TNDN. Các khoản doanh thu, thu nhập  chi phí còn lại đều  đối tượng tính thuế TNDN hợp pháp, hợp lệ. Thuế suất thu nhập DN phải nộp 28%/ tổng thu nhập chịu thuế. Hãy thực hiện lại các công việc kế toán vào cuối kỳ tính kết quả kinh doanh (theo yêu cầu 1).

Bài làm

1.

Nợ TK 511:                  256.000.000

Có TK 521:            500.000

Có TK 532:        1.500.000

Có TK 531:        9.000.000

Có TK 911: 245.000.000

2.

Nợ TK 515:                    18.000.000            = 13.000.000 + 2.000.000 + 3.000.000

Có TK 911:     18.000.000

 

3.

Nợ TK 711:                           200.000

Có TK 911:            200.000

4.

Nợ TK 911:                  150.000.000

Có TK 632: 150.000.000

5.

Nợ TK 911:                       4.000.000

Có TK 635:        4.000.000

6.

Nợ TK 911:        20.500.000

Có TK 641:     20.500.000    = 20.000.000 + 500.000

7.

Nợ TK 911:                     13.000.000

Có TK 642:     13.000.000     = 12.000.000 + 800.000 + 200.000

8.

Nợ TK 911:                       2.300.000

Có TK 811:        2.300.000

Bút toán điều chỉnh (lẽ ra cái này điều chỉnh trước rồi mới ghi nhận vào 911):

a.

Nợ TK 642:                           800.000

Có TK 142:            800.000

 

b.

Nợ TK 641:                           500.000

Có TK 352:            500.000

c.

Nợ TK 642:                           200.000

Có TK 351:            200.000

d.

Nợ TK 1381:                    2.000.000

Có TK 515:        2.000.000

 

e.

Nợ TK 338:                       3.000.000

Có TK 515:        3.000.000

Comments

comments