Tài liệu kế toán doanh nghiệp

    Lượt xem: 884

Tài liệu kế toán doanh nghiệp

 DSC_1419

Tài liệu kế toán doanh nghiệp cho các bạn yêu thích nghề kế toán tham khảo

Để dowload các file tài liệu kế toán này thì cài máy tính của bạn cần có chương trình Winzip hoặc Winrar để giải nén file

Sau đây là các bản file nén về các luật kế toán,chính sách thuế,các quyết định về thuế,cách tính thuế thu nhập cá nhân …

Các ban có thế tham khảo các khóa học kế toán thực tế tại trung tâm đào tạo tin học kế toán tri thức việt

1  Link   Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003
Luat ke toan 03/2003/QH11
Luật kế toán này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2003 …
2  Link   Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12
Luat thue gtgt so 13/2008/QH12
Luật thuế giá trị gia tăng của quốc hội khóa xii, kỳ họp thứ 3, số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008
3  Link   Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/qh12 ngày 03 tháng 06 năm 2008
Luat thue tndn so 14/2008/QH12
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của quốc hội khóa xii, kỳ họp thứ 3, số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008
4  Link   Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11
Luat quan ly thue so 78/2006/QH11
Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam khoá vi, kỳ họp thứ 10(từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2006)
5  Link   Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007
Luật thuế thu nhập cá nhân của quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2,số 04/2007/qh12 ngày 21 tháng 11 năm 2007
6  Link   Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 của Quốc Hội ngày 15/11/2010
Luat thue bao ve moi truong so 57/2010/QH12
Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật thuế bảo vệ môi trường
7  Link   Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc Hội ngày 14/06/2005
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.
8  Link   Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC
He thong tai khoan ke toan theo quyet dinh 15/2006/QD-BTC
Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC …
9  Link   Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC
He thong tai khoan ke toan theo quyet dinh 48/2006/QD-BTC
Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC – Áp dụng cho kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa…
10  Link   Chế Độ Kế Toán Theo Quyết Định 48/2006QĐ-BTC- Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
Che do ke toan theo quyet dinh 48
Chế Độ Kế Toán theo quyết định 48 – doanh nghiệp nhỏ và vừa
11  Link   Chế Độ Kế Toán Doanh NghiệpTheo Quyết Định 15/2006QĐ-BTC
Che do ke toan theo quyet dinh 15/2006/QD-BTC
Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Theo Quyết Định 15/2006/QĐ-BTC

 

Comments

comments