Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

    Lượt xem: 2925

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

( Bạn muốn down về làm tài liệu vui lòng chat trực tiếp vào khung chat nhé )

Đây là hệ thống tài khoản kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. TÊN TÀI KHOẢN

2. LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

3. TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 

 Hệ thống tài khoản kế toán theoThôngtư133/2016/TT-BTC

 

SốSỐHIỆUTK 
TT

Cấp

1

Cấp2

TÊN TÀI KHOẢN

 

1

 

2

 

3

 

4

LOẠI TÀI KHOẢN TÀISẢN
01111 Tiền mặt
 

1111

 

Tiền Việt Nam

 

1112

 

Ngoại tệ

02112 Tiền gửi Ngân hàng
 

1121

 

Tiền Việt Nam

 

1122

 

Ngoại tệ

03121 Chứngkhoánkinhdoanh
 

1211

 

Cổ phiếu

 

1212

 

Trái phiếu

04128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 

1281

 

Tiền gửi có kỳ hạn

 

1288

 

Các khoản đầu tư khácnắm giữ đến ngày đáo hạn

05131Phải thu của khách hàng

 

06133Thuế GTGT được khấu trừ
 

1331

1332

 

Thuế GTGT đượckhấu trừ của hànghóa, dịch vụ

Thuế GTGT đượckhấu trừ của TSCĐ

07136Phảithu nộibộ
 

1361

 

Vốn kinh doan hở đơn vị trực thuộc

 

1368

 

Phải thu nội bộ khác

08138Phải thu hác
 

1381

 

Tài sản thiếu chờ xử lý

 

1386

 

Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

 

1388

 

Phải thu khác

09141Tạm ứng
10151Hàng mua đang đi đường
11152Nguyênliệu,vậtliệu

1

2

3

4

12153Công cụ, dụng cụ
13154Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
14155Thành phẩm

 

15156Hàng hóa
16157Hàng gử iđi bán
17211Tàisảncố định
 

2111

 

TSCĐ hữu hình

 

2112

 

TSCĐ thuê tài chính

 

2113

 

TSCĐ vô hình

18214Hao mòn tài sản cố định
 

2141

 

Hao mòn TSCĐhữu hình

 

2142

 

Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

 

2143

 

Hao mòn TSCĐ vô hình

 

2147

 

Hao mòn bất động sản đầu tư

19217Bất động sản đầu tư
20228Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
21229 

2291

2292

2293

2294

Dự phòng tổn thất tài sản

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

Dự phòngtổn thất đầu tư vào đơn vị khác

Dự phòng phải thu khó đòi

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

 

22241Xây dựng cơbản dở dang
 

2411

 

Mua sắm TSCĐ

 

2412

 

Xây dựng cơ bản

 

2413

 

Sửa chữa lớn TSCĐ

23242Chi phí trả trước
LOẠITÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
24331Phải trả cho người bán
 

1

 

2

 

3

 

4

25333Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
 

3331

 

Thuế giá trị gia tăng phải nộp

33311Thuế GTGTđầu ra
33312Thuế GTGT hàng nhập khẩu
 

3332

 

Thuế tiêu thụ đặcbiệt

 

3333

 

Thuế xuất,nhập khẩu

 

3334

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

3335

 

Thuế thu nhập cá nhân

 

3336

 

Thuế tài nguyên

 

3337

 

Thuế nhà đất, tiền thuê đất

 

3338

 

Thuế bảo vệ môi trường và cácloại thuế khác

 

33381

33382

Thuế bảo vệ môi trường

Các loại thuế khác

 

3339

 

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

26334Phải trả người lao động
27335Chi phí phải trả
28336Phải trả nội bộ
29338Phải trả, phải nộp khác
 

3381

 

Tài sản thừa chờ giải quyết

 

3382

 

Kinh phí công đoàn

 

3383

 

Bảo hiểm xã hội

 

3384

 

Bảo hiểm y tế

 

3385

 

Bảo hiểm thất nghiệp

 

3386

 

Nhận ký quỹ, ký cược

 

3387

 

Doanh thu chưa thực hiện

 

3388

 

Phải trả, phải nộp khác

30341 

3411

3412

Vay và nợ thuê tài chính

Cáckhoản đi vay

Nợ thuê tài chính

31352Dự phòng phảitrả

 

3521

3522

3523

3524

 

Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dựphòng bảo hành công trình xây dựng Dựphòng tái cơ cấu doanh nghiệp

Dự phòng phải trả khác

312353Quỹ khen thưởng phúc lợi
 

3531

 

Quỹ khen thưởng

 

3532

 

Quỹ phúclợi

 

3533

 

Quỹ phúclợi đã hình thành TSCĐ

 

3534

 

Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty

33356Quỹ phát triển khoa họcvà công nghệ
 

3561

 

Quỹ phát triển khoa họcvà công nghệ

 

3562

 

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ

LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
34411Vốn đầutư của chủsởhữu
 

4111

41111

41112

 

Vốn góp của chủ sở hữu

Cổ phiếu phổ thôngcó quyền biểu quyết

Cổ phiếu ưu đãi

 

4112

 

Thặng dư vốn cổ phần

 

4118

 

Vốn khác

35413Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

36418Các quỹ  thuộc vốn chủ sở hữu
37419Cổ phiếu quỹ
38421Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 

4211

 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

 

4212

 

Lợinhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
39511Doanh thu bán hàngvà cung cấp dịch vụ
 

5111

 

Doanh thu bán hàng hóa

 

5112

 

Doanh thu bán các thành phẩm

 

5113

 

Doanh thu cung cấp dịch vụ

 

5118

 

Doanh thu khác

40515Doanh thu hoạt động tài chính
41521Các khoản giảmtrừ doanh thu
 

5211

 

Chiết khấu thương mại

 

5212

 

Hàng bán bị trả lại

 

5213

 

Giảm giá hàng bán

 

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT,KINH DOANH
42611Mua hàng
43631Giá thành sản xuất
44632Giá vốn hàng bán
45635Chi phí tài chính
46642Chi phí quản lý kinh doanh
 

6421

 

Chi phí bán hàng

 

6422

 

Chi phí quản lý doanh nghiệp

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
47711Thu nhập khác
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC
48811Chi phí khác
49821Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
50911Xác định kết quả kinh doanh

 

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hãy đến với TRI THỨC VIỆT để trao dồi những kinh nghiệm nhé.

Mời các bạn CLICK VÀO ĐÂY để xem chi tiết nội dung khoá học XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ TỪ A-Z, khoá học theo hình thức cầm tay chỉ việc

Mời bạn CLICK VÀO ĐÂY để xem thêm khóa TIN VĂN PHÒNG TỔNG HỢP THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN OFFICE 2010, HỌC LÝ THUYẾT KẾ HỢP CÙNG THỰC HÀNH, ĐẢM BẢO THÀNH THẠO SAU KHOÁ HỌC

Mời bạn CLICK VÀO ĐÂY để xem thêm khóa kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT 200

Tham gia khóa học bạn sẽ có cơ hội:

 1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập.

3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc ).

4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.

5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp:

  • Có thể kê khai thuế GTGT, thu nhập cá nhân, TNDN.
  •  Làm sổ sách kế toán.
  •  Tính được giá thành sản xuất, xây dựng.
  •  Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
  •  Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân.

6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học.

7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học.

Địa chỉ đào tạo kế toán thực tế uy tín tại Hà Nội

TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Cơ sở 1: Số 3E3, TT Đại Học  Thương Mại, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

( Gần nhà sách Trí Tuệ)

Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Khu A, ĐH Công Nghiệp, Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở 3: P1404B CC An Sinh, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tư vấn: 04.6652.2789           hoặc               0976.73.8989

Comments

comments