Phương pháp kế toán tồn kho

    Lượt xem: 1056

Phương pháp kế toán tồn kho

Tuân thủ nguyên tắc nhất quán không có nghĩa là một doanh nghiệp không bao giờ được thay đổi phương pháp kế toán, tuy nhiên doanh nghiệp phải giải trình lý do thay đổi và ảnh hưởng của sự thay đổi đến thu nhập thuần trong báo cáo tài chính.

ke toan tri thuc viet

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ có thể được xác định bằng cách sử dụng 1 trong 4 phương pháp:

– Phương pháp giá đích danh (Specific Identification)

– Phương pháp giá đơn vị bình quân (Weighted Average Cost)

  Phạm vi tính của phương pháp này có thể là cả kỳ hoặc sau mỗi lần nhập.

– Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO – First in, First out)

– Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO – Last in, First out

Tuy nhiên giá trị hàng tồn kho chưa đủ căn cứ để ghi nhận trên Bảng cân đổi kế toán vì nguyên tắc kế toán (Nguyên tắc thận trọng – Conservatism Principle) đòi hỏi hàng tồn kho phải được báo cáo theo giá thị trường vào bất cứ thời điểm nào mà giá thị trường thấp hơn chi phí (giá thực tế hình thành hàng tồn kho). Trong khi các giả định về dòng chi phí hàng tồn kho lại sử dụng giá vốn hàng tồn kho (giá phí lịch sử) để tính toán. Do vậy, khi lập báo cáo tài chính, kế toán phải lựa chọn mức giá thấp hơn giữa giá vốn (giá phí) và giá thị trường (market price). Việc thay đổi giá trị hàng tồn kho vào thời điểm lập báo cáo như vậy gọi là mô hình LCM (Lower of Cost or Market).

Để tìm hiểu thêm về kế toán tồn kho mời bạn tham gia khóa học kế toán tổng hợp tại Kế Toán Tri Thức Việt

 

Comments

comments