Hướng dẫn áp dụng thuế TNDN và GTGT

    Lượt xem: 602

Hướng dẫn áp dụng thuế TNDN và GTGT

 

(HQ Online)- Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, có hiệu lực từ ngày 1-7-2013.

Căn cứ áp 20% thuế TNDN

Theo quy định tại Điểm 2 Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN, DN có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% từ ngày 1-7-2013.

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định DN thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của DN của năm trước liền kề.

Nếu DN có tổng thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ khi thành lập đến hết kỳ tính thuế TNDN năm 2012 không đủ 12 tháng hoặc kỳ tính thuế nhiều hơn 12 tháng theo quy định hoặc mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2013, doanh thu làm căn cứ xác định là doanh thu bình quân tháng của năm 2012 hoặc bình quân của các tháng trong năm 2013 tính đến hết ngày 30-6-2013 không vượt quá 1,67 tỷ đồng.

Thuế suất 20% nói trên không áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam; thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản; thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đầu tư nhà ở xã hội từ 1-7 được áp dụng thuế TNDN 10%

Cũng theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN, DN thực hiện đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất 10% đối với phần thu nhập từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 1-7-2013, không phụ thuộc vào thời điểm ký hợp đồng bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở xã hội.

Nghị định 92 hướng dẫn, nhà ở xã hội ở đây là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Thu nhập từ đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất 10% là thu nhập từ việc bán, cho thuê, cho thuê mua phát sinh từ ngày 1-7-2013.

Trường hợp DN không hạch toán riêng được phần thu nhập từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 1-7-2013, thu nhập được áp dụng thuế suất 10% được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên tổng doanh thu trong thời gian tương ứng của DN.

Đối với việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% kể từ ngày 1-7-2013 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội, Nghị định nêu rõ: trường hợp bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, thuế suất 5% áp dụng theo hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở xã hội được ký từ ngày 1-7-2013 và áp dụng đối với số tiền thanh toán từ ngày 1-7-2013 của hợp đồng ký trước ngày 1-7-2013.

Trường hợp cho thuê nhà ở xã hội, thuế suất 5% áp dụng căn cứ vào thời điểm thu tiền theo hợp đồng (kể cả trường hợp thu tiền trước cho nhiều kỳ) kể từ ngày 1-7-2013. Trường hợp DN chưa nhận được tiền thuê nhà kể từ ngày 1-7-2013 thì áp dụng theo thời điểm xuất hoá đơn.

Giảm thuế thuê nhà ở thương mại dựa trên giá thuê

Nghị định cũng hướng dẫn việc giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 1-7-2013 đến hết ngày 30-6-2014 đối với bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Theo đó, nhà ở thương mại theo quy định nêu trên là căn hộ được hoàn thành, nghiệm thu theo thiết kế của chủ đầu tư và được sử dụng để ở được ngay sau khi nhận bàn giao; đối với căn hộ cho thuê phải đáp ứng điều kiện có diện tích dưới 70 m2 và có giá trị tương đương với căn hộ cùng loại có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Giá bán, giá cho thuê mua, giá cho thuê nhà ở thương mại được ghi rõ trong hợp đồng; đối với trường hợp bán hoặc cho thuê mua là giá bán, giá cho thuê mua đã bao gồm thuế GTGT 10% và đã bao gồm phí bảo trì công trình theo quy định.

Nếu nhà ở thương mại bán theo phương thức trả góp, trả chậm, giá bán là giá bán trả một lần đã bao gồm thuế GTGT 10% và khoản phí bảo trì công trình theo quy định nhưng không bao gồm khoản lãi trả góp, trả chậm và các khoản lãi khác.

Việc giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với các hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở thương mại ký trước ngày 1-7-2013 và hợp đồng ký trong thời gian từ ngày 1-7-2013 đến hết ngày 30-6-2014 được áp dụng đối với số tiền thanh toán trong giai đoạn từ ngày 1-7-2013 đến hết ngày 30-6-2014.

Việc giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với trường hợp cho thuê nhà ở thương mại được tính trên số tiền cho thuê trả từng kỳ theo quy định tại hợp đồng cho thuê từ ngày 1-7-2013 đến hết ngày 30-6-2014 (kể cả trường hợp trả trước tiền thuê cho nhiều năm).

Trường hợp DN cho thuê nhà từ ngày 1-7-2013 đến hết ngày 30-6-2014 mà chưa nhận được tiền cho thuê thì việc giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT tính trên số tiền cho thuê từ ngày 1-7-2013 đến hết ngày ngày 30-6-2014.

Theo Hải Quan Online

Comments

comments