HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QĐ15

    Lượt xem: 794

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QĐ15

TK1_Tài sản ngắn hạn

111 Tiền mặt
 1111Tiền Việt Nam
 1112Ngoại tệ
 1113Vàng bạc đá quý
112 Tiền gửi ngân hàng
 1121Tiền Việt Nam
 1122Ngoại tệ
 1123Vàng bạc đá quý
113 Tiền đang chuyển
 1131Tiền việt nam
 1132Ngoại tệ
121 Đầu tư chứng khoan ngắn hạn
 1211Cổ phiếu
 1212Trái phiếu, tín phiếu
128 Đầu tư ngắn hạn khác
 1281Tiền gửi có kỳ hạn
 1288Đầu tư ngắn hạn khác
129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác
131 Phải thu khách hàng ( chi tiết theo đối tượng)
133 Thuế GTGT được khấu trừ
 1331Thuế GTGT được khấu trừ của h/hóa, dịch vụ
 1332Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136 Phải thu nội bộ
 1361Vốn kd ở các đvị
 1368Phải thu nội bộ khác
138 Phải thu khác
 1381Tài sản thiếu chờ xử lý
 1385Phải thu về cổ phần hóa
 1388Phải thu khác
139 Dự phòng phải thu khó đòi
141 Tạm ứng ( chi tiết theo đối tượng)
142 Chi phí trả trước ngắn hạn
151 Hàng mua đang đi đường
152 Nguyên liệu, vật liệu (chi tiết theo y/c qlý)
153 Công cụ, dụng cụ
154 Cp sx, kd dở dang
155 Thành phẩm
156 Hàng hóa
 1561Giá mua hàng hóa
 1562Chi phí thu mua hàng hóa
 1567Hàng hóa bất động sản
157 Hàng gởi đi bán
158 Hàng hóa kho bảo thuế (cho đơn vị có xnk )
159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
161 Chi sự nghiệp
 1611Chi sự nghiệp năm trước
 1612Chi sự nghiệp năm nay

TK2_ tài sản dài hạn

211 TSCĐ HH
 2111Nhà cửa, vật kiến trúc
 2112Máy móc, thiết bị
 2113Phương tiện vận tải, truyền dẫn
 2114Thiết bị, dụng cụ quản lý
 2115Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
 2118TSCĐ khác
212 TSCĐ thuê tài chính
213 TSCĐ VH
 2131Quyền sử dụng đất
 2132Quyền phát hành
 2133Bản quyền, bằng sáng chế
 2134Nhãn hiệu hàng hóa
 2135Phần mềm máy vi tính
 2136Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
 2138TSCĐ VH khác
214 Hao mòn TSCĐ
 2141Hao mòn TSCĐ HH
 2142Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
 2143Hao mòn TSCĐ VH
 2147Hao mòn BĐS đầu tư
217 Bất động sản đầu tư
221 Đầu tư vào công ty con
222 Góp vốn liên doanh
223 Đầu tư vào công ty liên kết
228 Đầu tư dài hạn khác
 2281Cổ phiếu
 2282Trái phiếu
 2288Đầu tư dài hạn khác
229 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
241 XD CB DD
 2411Mua sắm TSCĐ
 2412XD CB DD
 2413Sữa chữa lớn TSCĐ
242 Cp trả trước dài hạn
243 TS thuế TN hoãn lại
244 Ký quỹ, ký cược dài hạn

Tk 3 Nợ phải trả

311 Vay ngắn hạn
315 Nợ dài hạn đến hạn trả
331 Phải trả cho người bán
333 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 3331Thuế gtgt phải nộp
  33311 Thuế gtgt đầu ra
  33312 Thuế gtgt hảng nhập khẩu
 3332Thuế tiêu thụ đặc biệt
 3333Thuế xuất nhập khẩu
 3334Thuế thu nhập doanh nghiệp
 3335Thuế thu nhập các nhân
 3336Thuế tài nguyên
 3337Thuế nhà đất, tiền thuê đất
 3338Các loại thuế khác
 3339Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
334 Phải trả người lao động
 3341 Phải trả công nhân viên
 3348Phải trả người lao động khác
335 Cp phải trả
336 Phải trả nội bộ
337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xd
338 Phải trả, phải nộp khác
 3381TS thừa chờ xử lý
 3382Kinh phí công đoàn
 3383BHXH
 3384BHYT
 3385Phải trả cổ phần hóa
 3386Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
 3387Dt chưa thực hiện
 3388Phải trả, phải nộp khác
 3389BH thất nghiệp
341 Vay dài hạn
342 Nợ dài hạn
343 Trái phiếu phát hành
 3431Mệnh giá trái phiếu
 3432Chiết khấu trái phiếu
 3433Phụ trội trái phiếu
344 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
347 Thuế TN hoãn lại phải trả
351 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
352 Dự phòng phải trả
353 Qũy khen thưởng, phúc lợi
 3531Quỹ khen thưởng
 3532Quỹ phúc lợi
 3533Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCD
 3534Quỹ thưởng ban điều hành Cty
356 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
 3561Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
3562Quỹ PT KH và CN đã hình thành TSCD

TK 4 VCSH

411 Nguồn vốn kinh doanh
 4111Vốn đầu tư của CSH
 4112Thặng dư cổ phần
 4118Vốn khác
412 Chênh lệch đánh giá lại TS
413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 4131Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm t/chính
 4132Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong gđ đt xdcb
414 Quỹ đầu tư phát triển
415 Quỹ dự phòng tài chính
418 Các quỹ khác thuộc VCSH
419 Cổ phiếu quỹ
421 Lợi nhuận chưa phân phối
 4211Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
 4212Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
441 Nguồn vốn đầu tư XD CB

TK 5 DT

511 Dt bán hàng và c/cấp dvụ (c/tiết theo y/câù qlý)
 5111Dt bán h/hóa
 5112Dt bán các t/phẩm
 5113Dt c/cấp dvụ
 5114Dt trợ cấp, trợ giá
 5117Dt kinh doanh BĐSĐT
 5118Doanh thu khác
512 Dt nội bộ (áp dụng khi có bán hàng nội bộ)
 5121Dt bán h/hóa
 5122Dt bán các thành phẩm
 5123Dt cung cấp dv
515 Dt hoạt động tài chính
521 Chiết khấu thương mại
531 Hàng bán bị trả lại
532 Giảm giá hàng bán

TK 6 CP SX, KD

611 Mua hàng (áp dụng cho pp KKĐK)
 6111Mua nguyên liệu, vật liệu
 6112Mua h/hóa
621 Cp nguyên vật liệu trực tiếp
622 Cp nhân công trực tiêp
623 Cp sd máy thi công (dành cho đv xấy lắp)
 6231Cp nhân công
 6232Cp vật liệu
 6233Cp dụng cụ sx
 6234Cp khấu hao máy thi công
 6237Cp dv mua ngoài
 6238Cp bằng tiền khác
627 Cp sx chung
 6271Cp nhân viên phân xưởng
 6272Cp vật liệu
 6273Cp dụng cụ sx
 6274Cp khấu hao TSCĐ
 6277Cp divv mua ngoài
 6278Cp tiền khác
631 Giá thành sx ( theo pp KKĐK)
632 Giá vốn hàng bán
635 Cp tài chính
641 Cp bán hàng
 6411Cp nhân viên
 6412Cp vật kiệu, bao bì
 6413Cp dụng cụ, đồ dùng
 6414Cp khấu hao TSCĐ
 6415Cp bảo hành
 6417Cp dv mua ngoài
 6418Cp bằng tiền khác
642 Cp qlý doanh nghiệp
 6421Cp nhân viên qlý
 6422Cp vliệu quản lý
 6423Cp đồ dùng văn phòng
 6424Cp khấu hao TSCĐ
 6425Thuế, phí và lệ phí
 6426Cp dự phòng
 6427Cp dv mua ngoài
 6428Cp bằng tiền khác

TK 7 TN khác

711 Thu hập khác (chi tiết theo đối tượng )

TK 8 CP khác

811 Chi phí khác
821 Cp thuế TNDN
 8211Cp thuế TNDN hiện hành
 8212Cp thuê TNDN hoãn lại

TK9 Xác định kết quả kd

911 Xác định kq kd

TK 0 TK ngoài bảng

001 TS thuê ngoài
002 Vật tư, h/hóa nhận giữ hộ, gia công (chi tiết theo y/c ql)
003 H/hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược
004 Nợ khó đòi đã xử lý
007 Ngoại tệ các loại
008 Dự tóan chi sự nghiệp, dự án

Địa chỉ đào tạo kế toán tốt nhất hà nội là Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt

Còn chờ gì nữa các bạn hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi :

Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt

04.6652.2789   –   01699.13.6789

http://ketoantrithucviet.com

Comments

comments