Chứng từ kế toán là gì?

  Lượt xem: 875

Chứng từ kế toán là gì?

Chứng từ kế toán có lẽ là một khái niệm quen thuộc nhất đối với doanh nghiệp nói chung và những người làm kế toán nói riêng. Không một doanh nghiệp nào mà không sử dụng chứng từ kế toán bởi đây là cơ sở để phân loại tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp.

 

Chứng từ kế toán là gì?

 

Phương pháp chứng từ kế toán trong doanh nghiệp

Phương pháp kế toán được sử dụng để:

 • Phản ánh các hoạt động (nghiệp vụ) kinh tế tài chính phát sinh và thực sự hoàn thành theo thời gian và địa điểm phát sinh hoạt động đó
 • Vào các bản chứng từ kế toán, phục vụ cho công tác kế toán, công tác quản lý.

Các yếu tố cấu thành phương pháp chứng từ kế toán:

 • Hệ thống bản chứng từ.
 • Chương trình luân chuyển chứng từ.

Bản chứng từ kế toán là gì?

Phần tử chứa đựng thông tin (vật mang tin)

 • Về hoạt động kinh tế tài chính,
 • Chứng minh cho các hoạt động kinh tế tài chính phát sinh và thực sự hoàn thành.

Chương trình luân chuyển chứng từ kế toán là gì?

Đường đi của chứng từ kế toán được xác định trước

 • Đến các bộ phận chức năng, các cá nhân có liên quan,
 • Thực hiện chức năng truyền thông tin về các hoạt động kinh tế tài chính phản ánh trong chứng từ kế toán.

Vai trò của chứng từ kế toán là gì?

 • Thích ứng với tính đa dạng và biến động liên tục của đối tượng hạch toán kế toán, có khả năng theo sát từng nghiệp vụ, sao chụp nguyên hình các nghiệp vụ đó trên các bản chứng từ để làm cơ sở cho công tác hạch toán kế toán, xử lý thông tin từ các nghiệp vụ đó.
 • Hệ thống bản chứng từ hợp pháp là căn cứ pháp lý cho việc bảo vệ tài sản, xác minh tính hợp pháp trong giải quyết các mối quan hệ kinh tế – pháp lý thuộc đối tượng của hạch toán kế toán, căn cứ cho việc kiểm tra, thanh tra  hoạt động sản xuất kinh doanh, là cơ sở pháp lý cho mọi thông tin kế toán.
 • Phương tiện thông tin hoả tốc phục vụ công tác lãnh đạo nghiệp vụ ở đơn vị hạch toán và phân tích kinh tế.
 • Theo sát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (về quy mô, thời gian, địa điểm, trách nhiệm vật chất của các đối tượng có liên quan), góp phần thực hiện tốt việc hạch toán kinh doanh nội bộ, khuyến khích lơi ích vật chất gắn liền với trách nhiệm vật chất
 • Chứng từ là cơ sở để phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng hạch toán cụ thể.

Comments

comments