Chênh lêch tỷ giá giai đoạn xây dựng cơ bản

    Lượt xem: 794

Chênh lêch tỷ giá giai đoạn xây dựng cơ bản

Trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp mới thành lập, chênh lệch tỷ giá phát sinh khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để thực hiện đầu tư xây dựng và chênh lệch tỷ giá phát sinh khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được phản ánh lũy kế, riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán, Tài khoản kế toán được sử dụng TK 431.

    Khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng được phân bổ dần vào thu nhập hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh cụ thể:

– Trường hợp chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng được phân bổ dần vào thu nhập tài chính của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động.

– Trường hợp chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm được phân bổ dần vào chi phí tài chính của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động.

KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT xin đưa ra một số nghiệp vụ phát sinh chênh lệch tỷ giá giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản để hướng dẫn các bạn hạch toán:

Tình huống:

Mua nguyên vật liệu dùng cho XDCB giá mua 3.000 USD, chưa trả tiền cho người bán, tỷ giá thực tế: 19.005 VNĐ

Cách làm

Nợ TK 152:            3000  x 19005

Có TK 331:           3000  x 19005

Dùng TGNH trả cho người bán 3000 USD, tỷ giá xuất ngoại tệ 19007.

Nợ TK 331:            3000 X 19005

Nợ TK 413:            3000 X 2

Có TK 1122:        3000 X 19007

Đồng thời ghi đơn Có TK 007: 3000 USD

Tình huống:

Mua 1 TSCĐ hữu hình dùng cho XDCB, giá mua 5000 USD trả bằng ngoại tệ gửi ngân hàng. Tỷ giá thực tế 19006, tỷ giá xuất ngoại tệ 19003

Cách làm

Nợ TK 211:  5000 x 19006

Có TK 1122:        5000 x 19003

Nợ TK 413:                    5000 x 3

Đồng thời ghi đơn Có TK 007: 5000 USD

Nếu mua TSCĐ trên trả bằng vay dài hạn

Nợ TK 211:            5000 x 19006

Nợ TK 341:                             5000 x 19006

Tình huống:

Nhập kho CCDC chưa trả tiền cho người bán 1000 USD, tỷ giá thực tế: 19010

Cách làm

Nợ TK 153:            1000 x 19010

Có TK 3311:        1000 x 19010

DN vay ngắn hạn 1000 USD đến trả nợ cho người bán, tỷ giá thực tế là 19008

Nợ TK 331:            1000 x 19010

Có TK 311:           1000 x 19008

Có TK 413:           1000 x 2

Tình huống 26

Giả sử kết thúc giai đoạn XDCB, chênh lệch tỷ giá hối đoái xác định dư Có TK 413 là  1.000.000 được tính ngay vào doanh thu hoạt động tài chính:

Cách làm

Nợ TK 413:            1.000.000

Có TK 515:           1.000.000

Trường hợp dư Nợ TK 413: 1.000.000 được tính vào chi phí tài chính

Nợ TK 635:            1.000.000

Có TK 413:                    1.000.000

CÔNG TY ĐÀO TẠO TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT – CHUYÊN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ
    >> Khóa học TIN VĂN PHÒNG
    >> Khóa học AUTOCAD
    >> Khóa học KẾ TOÁN THỰC HÀNH DN THƯƠNG MẠI
   >> Khóa học KẾ TOÁN THỰC HÀNH DN  DỊCH VỤ
  >> Khóa học KẾ TOÁN THỰC HÀNH DN  SẢN XUẤT
  >> Khóa học KẾ TOÁN THỰC HÀNH TRỌN GÓI TỪ A->Z
   >> Khóa học kế toán trên PM Fast, Misa

Comments

comments