Các loại sổ sách kế toán

    Lượt xem: 739

CÁC LOẠI SỔ SÁCH KẾ TOÁN

 

1. Các đơn vị kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự phải mở sổ sách kế toán theo mẫu quy định để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lưu giữ toàn bộ số liệu kế toán làm cơ sở lập báo cáo tài chính nghiệp vụ thi hành án dân sự.

winrar

2. Sổ sách kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự gồm 2 loại:

 

– Sổ của phần kế toán tổng hợp gọi là sổ kế toán tổng hợp. Sổ kế toán tổng hợp có 2 sổ là Sổ Nhật ký chung và Sổ Cái.

 

– Sổ của phần kế toán chi tiết gọi là sổ kế toán chi tiết. Sổ kế toán chi tiết gồm các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

 

3. Sổ Nhật ký:

– Dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian.

 

4. Sổ Cái:

– Dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán). Số liệu trên Sổ Cái phản ánh một cách tổng quát tình hình thu, chi thi hành án; tình hình phải thu, đã thu của người phải thi hành án, tình hình phải trả, đã trả cho người được thi hành án; tình hình quản lý các loại tài sản thi hành án, tiền quỹ phát sinh trong quá trình thi hành án.

 

5. Sổ, thẻ kế toán chi tiết:

– Dùng để phản ánh chi tiết từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt mà trên Sổ Cái chưa phản ánh được. Sổ kế toán chi tiết cung cấp các số liệu chi tiết về tình hình thu, chi tiền, tài sản thi hành án theo từng quyết định thi hành án đến khi kết thúc vụ việc thi hành án.

 

Các chỉ tiêu khác căn cứ vào yêu cầu quản lý và yêu cầu hạch toán của từng đối tượng kế toán riêng biệt mà mỗi mẫu sổ có những chỉ tiêu quản lý và kết cấu riêng.

 

Trung tâm đào tạo kế toán tri thức việt chuyên dạy lên sổ sách , lập báo cáo tài chính thực hành trên chứng từ thực tế và phần mềm kế toán

Comments

comments