Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định(P2)

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định(P2) Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định tại điều 13 thông tư 45/2013/TT-BTC và các phương pháp trích khấu hao TSCĐ này được hướng dẫn cụ thể  và chi tiết  tại...

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định(P1)

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định(P1) Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định tại điều 13 thông tư 45/2013/TT-BTC và các phương pháp trích khấu hao TSCĐ này được hướng dẫn cụ thể  và chi tiết  tại...

Khung thời gian khấu hao các loại tài sản cố định

Khung thời gian khấu hao các loại tài sản cố định Khi mua tài sản cố định về công ty kế toán phải dựa vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định được quy định tại phụ lục 01 của thông tư 45/2013/TT-BTC để xác định...

Hạch toán khấu hao tài sản cố định

Hạch toán khấu hao tài sản cố định Việc trích khấu hao có thể tiến hành nhiều phương pháp và phỉa căn cứ vào quy định của nhà nước về chế độ quản lý tài chính và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Phương pháp khấu hao được...

xin việc kế toán tri thức viêt

Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá tài sản cố định

NGUYÊN TẮC GHI NHẬN NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH   I. KHÁI NIỆM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – Theo chuẩn mực kế tóan số 03, 04 ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, chuẩn mực số 06 ban hành theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC và quyết...

lớp kế toán thực hành

VỐN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN LƯU ĐỘNG

VỐN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN LƯU ĐỘNG VỐN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN LƯU ĐỘNG   Vốn cố định: Định nghĩa: Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp. 1.    Khái niệm tài sản cố định: Tài sản cố...