Bài tập hạch toán kế toán nguyên vật liệu hàng hoá

    Lượt xem: 1280

BÀI TẬP HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU HÀNG HÓA

 

Bài tập số 1 : 

Tài liệu về vật liệu X tại một doanh nghiệp trong tháng 2/N (biết doanh nghiệp sử dụng phương pháp nhập sau, xuất trước để tính giá thực tế vật liệu xuất kho) như sau:

 

1. Tình hình đầu tháng:

– Tồn kho: 6.000 kg, đơn giá 10.000 đồng/kg.

– Đang đi đường: 4.000 kg, đơn giá mua theo hóa đơn GTGT là 11.000 đ/kg (trong đó thuế GTGT 1.000đ).

 

II. Trong tháng 2/N, vật liệu X biến động như sau:

 

1. Ngày 3: Xuất 5.000 kg để sản xuất sản phẩm.

 

2. Ngày 6: Xuất 1.000 kg để thuê Công ty H gia công, chế biến.

 

3. Ngày 7: thu mua nhập kho 5.000 kg, tổng giá mua ghi trên hóa đơn phải trả Công ty K là 56.100.000 đồng (trong đó thuế GTGT 5.100.000 đ). Chi phí vận chuyển, bốc dỡ chi bằng tiền mặt cả thuế GTGT 5% là 630.000 đ. Tiền mua vật liệu doanh nghiệp đã trả bằng chhuyển khoản sau khi trừ 1% chiết khấu thanh toán được hưởng.

 

4. Ngày 10: xuất 3.000 kg để góp vốn liên doanh dài hạn tại cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát R với Công ty Y (mỗi bên nắm giữ 50% quyền kiểm soát). Giá trị vốn góp được ghi nhận là 35.000.000 đồng.

 

5. Nhập kho số vật liệu đi đường kỳ trước (4.000 kg).

 

6. Ngày 15: xuất 3.000 kg để tiếp tục chế biến sản phẩm.

 

7. Ngày 28: Công ty H gia công xong bàn giao 1.000 kg nhập kho; tổng chi phí gia công cả thuế GTGT 10% là 550.000đ.

 

8. Doanh nghiệp được biếu 2.000 kg, trị giá 20.400.000 đ.

 

9. Kiểm kê cuối kỳ: còn 3.800 kg tồn kho, thiếu 200 kg; trong đó, thiếu trong định mức: 50 kg; còn lại chờ xử lý.

 

10. Quyết định xử lý số vật liệu thiếu: Thủ kho phải bồi thường 50%, còn lại tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

 

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.

2. Phản ánh tình hình trên vào sơ đồ tài khoản.

 

Bài số 2

Một doanh nghiệp áp dụng phương phương pháp KKTX để kế toán hàng tồn kho có tài liệu trong tháng 10/N như sau (1000đ):

 

1. Thu mua vật liệu chính nhập kho, chưa trả tiền cho công ty X. Giá mua ghi trên hoá đơn (cả thuế GTGT 10%) là 440.000. Chi phí thu mua đơn vị đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng: 4.200 (cả thuế GTGT 5%).

 

2. Mua vật liệu phụ của công ty K, trị giá thanh toán (cả thuế GTGT 10%): 363.000. Hàng đã kiểm nhận nhập kho đủ.

 

3. Phế liệu thu hồi từ thanh lý TSCĐ nhập kho: 5.000.

 

4. Xuất kho một số thành phẩm để đổi lấy dụng cụ với công ty Y, trị giá trao đổi (cả thuế GTGT 10%) 66.000. Biết giá vốn xuất kho thành phẩm xuất kho 45.000. Thành phẩm đã bàn giao, dụng cụ đã kiểm nhận, nhập kho đủ.

 

5. Dùng tiền mặt mua một số vật liệu phụ của Công ty Z theo tổng giá thanh toán (cả thuế GTGT 10%) là: 55.000.

 

6. Trả toàn bộ tiền mua vật liệu ở nghiệp vụ 1 bằng tiền gửi ngân hàng sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng 1%.

 

7. Xuất kho vật liệu phụ kém phẩm chất trả lại cho Công ty K theo trị giá thanh toán 77.000 (trong đó thuế GTGT 7.000). Công ty K chấp nhận trừ vào số tiền hàng còn nợ.

 

8. Xuất tiền mặt tạm ứng cho cán bộ đi thu mua vật liệu; 3.000.

Yêu cầu:

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

 

Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Trung tâm đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất . Các bạn sẽ được dạy kế toán thuế , dạy kế toán máy , dạy lên sổ sách , dạy lập báo cáo tài chính thực hành trên chứng từ thực tế và phần mềm kế toán

http://ketoannganhan.com/

Comments

comments