Mẫu bảng Cân đối kế toán – Mẫu số B01 – DNN

Mẫu bảng Cân đối kế toán – Mẫu số B01 – DNN Mẫu bảng Cân đối kế toán – Mẫu số B 01 – DNN (Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Niên độ tài chính năm 2013 Mã số thuế: 0104032535 Người nộp thuế: […]

Mẫu bảng Cân đối kế toán – Mẫu số B01 – DNN

Mẫu bảng Cân đối kế toán – Mẫu số B01 – DNN Mẫu bảng Cân đối kế toán – Mẫu số B 01 – DNN (Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Niên độ tài chính năm 2013 Mã số...