Cách định khoản hạch toán hàng gửi đi bán – Tài khoản 157

Cách định khoản hạch toán hàng gửi đi bán – Tài khoản 157 Tài khoản 157 Hàng gửi đi bán dùng để phản ánh trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi hoặc chuyển đến cho khách hàng; Hàng hóa, thành phẩm gửi bán đại lý, ký gửi; Hàng hoá, sản phẩm chuyển cho các đơn […]