Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VIỆT NAM Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam (Ban hành theo: Quyết định 15/QĐ-BTC, Thông tư 20/TT-BTC, Thông tư 21/TT-BTC ngày 2003/2006 của Bộ Tài Chính) Số TT TK Cấp 1 TK Cấp 2 Tên tài khoản Ghi chú Tài khoản loại 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN […]

Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VIỆT NAM Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam (Ban hành theo: Quyết định 15/QĐ-BTC, Thông tư 20/TT-BTC, Thông tư 21/TT-BTC ngày 2003/2006 của Bộ Tài Chính) Số TT TK Cấp 1 TK Cấp 2 Tên tài khoản Ghi chú Tài khoản...