Cách định khoản hạch toán tài sản cố định – Tài khoản 211

Cách định khoản hạch toán tài sản cố định – Tài khoản 211 Tài khoản 211 Tài sản cố định dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp theo nguyên giá. Điều kiện đủ là tài sản cố định […]