Kế toán tài sản cố định, đầu tư dài hạn

KẾ TOÁN TSCĐ & ĐẦU TƯ DÀI HẠN —————- I. Tổng quan 1. Khái niệm và đặc điểm TSCĐ:   TSCĐ là nguồn lực kinh tế ban đầu có giá trị lớn hơn 10 triệu và thời gian sử dụng lâu dài( trên một năm) Có các loại sau: TSCĐ Hữu hình, TCSĐ vô hình, […]

Kế toán tài sản cố định, đầu tư dài hạn

KẾ TOÁN TSCĐ & ĐẦU TƯ DÀI HẠN —————- I. Tổng quan 1. Khái niệm và đặc điểm TSCĐ:   TSCĐ là nguồn lực kinh tế ban đầu có giá trị lớn hơn 10 triệu và thời gian sử dụng lâu dài( trên một năm) Có các...