Danh mục tài khoản kế toán theo QĐ 15

kế toán trọn gói tri thức việt

DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QĐ 15   (Ban hành theo QĐ số 15 TC/QĐ/CĐKT ngày 20-03-2006 của Bộ Tài Chính ) MaTK Cap1 MaTK Cap2 TenTK 111 Tiền mặt 111 1111 Tiền mặt (VND) 111 1112 Ngoại tệ các loại 111 1113 Vàng bạc, kim khí, đá quý 112 Tiền gửi NH […]

kế toán trọn gói tri thức việt

Danh mục tài khoản kế toán theo QĐ 15

DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QĐ 15   (Ban hành theo QĐ số 15 TC/QĐ/CĐKT ngày 20-03-2006 của Bộ Tài Chính ) MaTK Cap1 MaTK Cap2 TenTK 111 Tiền mặt 111 1111 Tiền mặt (VND) 111 1112 Ngoại tệ các loại 111 1113 Vàng bạc, kim khí, đá quý 112 Tiền...