Chia sẻ mẫu bảng cân đối kế toán năm 2013

Chia sẻ mẫu bảng cân đối kế toán năm 2013 Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp của mỗi doanh nghiệp được làm theo tháng hay quý, tùy theo yêu cầu công việc. Bảng cân đối kế toán khá là quan trọng vì nó biểu hiện tất cả những tài […]

Chia sẻ mẫu bảng cân đối kế toán năm 2013

Chia sẻ mẫu bảng cân đối kế toán năm 2013 Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp của mỗi doanh nghiệp được làm theo tháng hay quý, tùy theo yêu cầu công việc. Bảng cân đối kế toán khá là quan trọng vì nó biểu hiện...

quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bảng cân đối kế toán

 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Khái niệm:   Bảng cân đối kế toán là một bảng tổng hợp số dư đầu và cuối của 1 kỳ kế toán của các loại tài khoản: tài sản gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, nguồn vốn gồm nợ phải...