Bài tập hạch toán kế toán tiền lương có đáp án

tin học văn phòng tổng hợp tri thức việt

BÀI TẬP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN Bài tập:Tại một DN SX có tài liệu về tiền lương và khoản phải trích theo lương trong tháng 1/N như sau: (Đvị: 1.000 đồng) I. Tiền lương còn nợ người lao động đầu tháng: 45.000 II. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng […]

tin học văn phòng tổng hợp tri thức việt

Bài tập hạch toán kế toán tiền lương có đáp án

BÀI TẬP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN Bài tập:Tại một DN SX có tài liệu về tiền lương và khoản phải trích theo lương trong tháng 1/N như sau: (Đvị: 1.000 đồng) I. Tiền lương còn nợ người lao động đầu tháng: 45.000 II. Các...