bảng học phí tin học kế toán

Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán

TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN   Để việc lập phiếu thu – phiếu chi, ủy nhiệm chi- ủy nhiệm thu hợp pháp, theo đúng chế độ kế toán, người đứng đầu bộ phận kế toán của công ty cần phải quy định các chứng từ...