Cách hạch toán lên sổ sách trên Excel khi Mua – Bán hàng hóa

    Lượt xem: 769

Cách hạch toán lên sổ sách trên Excel khi Mua – Bán hàng hóa

 

Hướng dẫn kế toán cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát  sinh trên Excel khi Mua – Bán hàng hóa

a/ Trường hợp mua hàng hoá:

Bước 1: Bên Nhật ký chung không phải khai chi tiết từng mặt hàng mua vào, chỉ hạch toán chung vào TK 156 tổng số tiền ở dòng “ Cồng tiền hàng “ trên hoá đơn mua vào

+  Bước 2: Đồng thời về Phiếu nhập kho, khia báo chi tiết từng mặt hàng mua theo hoá đơn vào phiếu nhập kho:

+ Nếu mặt hàng mua vào đã có tên trong Danh mục hàng háo thì quay vê DM hàng hoá để lấy Mã hàng, tên hàng cho hàng hoá đó và thực hiện kê nhập

+ Nếu mặt hàng mùa vào là hàng mới thì phải đặt Mã hàng cho từng mặt hàng trên DMHH sau đó thực hiện kê nhập trên PNK theo mã hàng đã khai báo

+   Bước 3: Nếu phát sinh chi phí ( vận chuyển, bốc dỡ, lưu kho…) cho việc mua hàng thì Đơn giá nhập kho là đơn giá đã bao gồm chi phí. Khi đó phải phân bổ chi phí mau hàng cho từng mặt hàng như sau: ( Có thể lập bảng ính riêng cho việc phân bổ chi phí)

Tổng chi phí

Chi phí của mặt hàng A      =    —————————–  X số lượng (hoặc thành tiền)

Tổng số lượng

( hoặc tổng thành tiền Của lô hàng )

 

Tổng chi phí của mặt hàng A

Chi phí đơn vị Mặt hàng A       =      ———————————————

Tổng số lượng của mặt hàng A

 

       Đơn giá nhập kho                Đơn giá mua của                    Chi phí đơn vị

                                         =                                       +

          Mặt hàng A                          Mặt hàng A                    Của mặt hàng A

 

   b/ Trường hợp bán hàng hoá:

+ Bước 1: Bên Nhật ký chung không phỉa khai chi iết từng mặt hàng bán ra, chỉ hạch toán chung vào TK 5111 tổng số tiền ở dòng” CỘng tiền hàng “ trên hoá đơn bán ra.

+  Bước 2: Đồng thời về Phiếu Xuất kho, khai báo chi tiết từng mặt hàng bán ra theo Hoá đơn vào Phiếu XK.

–  Để lấy được Mã hàng xuất kho, ta quay về Danh mục hàng hoá để lấy.

+  Không hạch toán bút toán Giá vốn hàng bán: Vì CÔng ty áp dụng phương pháp tính gái xuất kho là phương pháp “ Bình quân cuối kỳ “ , nên cuối tháng mới thực hiện bút toán này để tập hợp giá vốn hàng bán trong kỳ.

Chú ý;+  Khi vào bảng kê xuất kho thì chỉ vào số lượng, chưa có đơn gá xuất kho vì đơn giá cuối kỳ mới tính được bên Bảng Nhập Xuất TỒn kho

Khi tính được Đơn giá bên bảng Nhập – Xuất – Tồn thì sử dụng hàm VLOOKUP tìm đơn giá xuất kho từ bảng Nhập – XUất – TỒn về PXK

 

 

Comments

comments